Szukaj

Jak ograniczyć władzę rodzicielską?

prawo rodzinne

W sytuacji, gdy dobro dziecka jest zagrożone, możliwa jest ingerencja sądu, który prawomocnym wyrokiem ograniczy władzę rodzicielską. Może to nastąpić nie tylko w przypadku umyślnego działania rodzica, który swoim zachowaniem krzywdzi małoletniego. Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej ograniczenie możliwe jest także, gdy krzywda dziecka jest powodowana działaniami podejmowanymi w dobrej wierze. Ostateczna decyzja sądu zależy jednak od konkretnego przypadku i indywidualnych okoliczności.

Sposób ograniczenia władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska może być ograniczona zarówno obojgu rodzicom, jak i tylko jednemu z nich. Każdy rodzic ma możliwość złożenia wniosku o ograniczeniu władzy rodzicielskiej w sądzie rejonowym wydziału rodzinnego i nieletnich. Postępowanie może zostać wszczęte także z urzędu, chociażby przez pedagoga szkolnego. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest stanem nieodwracalnym. Po ustaniu przesłanek, które sprawiły, że sprawowanie opieki nad dzieckiem zostało ograniczone, jeśli dobro dziecka za tym przemawia, możliwe jest odzyskanie części lub pełni praw rodzicielskich.

Postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej jest postępowaniem nieprocesowym. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy. Jeżeli stan rozwoju umysłowego dziecka oraz jego stan zdrowia i stopień dojrzałości pozwala na to, by dziecko było wysłuchane przez sąd, przy podjęciu decyzji uwzględniane jest rozsądne życzenie dziecka. Wysłuchanie odbywa się poza salą posiedzeń sądowych.

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Jest kilka sposobów ograniczenia władzy nad małoletnim. Ograniczenie może polegać między innymi na zobowiązaniu rodziców oraz dziecka do określonego postępowania – na przykład zobowiązanie rodziców, by dopilnowali, aby ich dziecko chodziło do szkoły. Sąd określa także, jakie czynności mogą być dokonywane przez rodziców bez zgody sądu albo poddaje ich pewnym ograniczeniom. Istnieje także możliwość przydzielenia rodzicom stałego nadzoru kuratora sądowego czy skierowanie małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej w celu przygotowania zawodowego, jak również do innej placówki sprawującej częściową opiekę nad dziećmi. W najpoważniejszych przypadkach, kiedy rodzina ma negatywny wpływ na wychowanie dziecka, a dotychczasowe formy ingerencji nie przyniosły zamierzonych rezultatów, sąd może zadecydować o zabraniu dziecka rodzicom i umieścić go w rodzinie zastępczej czy placówce opiekuńczo-wychowawczej takiej jak dom dziecka czy pogotowie opiekuńcze.

Artykuł został przygotowany przy współpracy z adwokat-miling.pl

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*